MED/3.22 Brandspjæld

Spørgsmål og svar

Kort tekst om hvad Q&A indeholder og hvor de kan henvende sig hvis de ikke får de svar de har brug for her.

 • Hvilken mærkning er påkrævet for skibsudstyr, der bekræfter skibsudstyrsdirektivet?

  Mens de fleste EF-direktiver kræver, at produkter er "CE"-mærket, er produkter, der er certificeret i henhold til skibsudstyrsdirektivet, mærket med "ratmærket".

 • Hvad dækker direktivet?

  Direktivet omfatter typer af udstyr til skibe, som er omfattet af følgende internationale konventioner, der er udviklet af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO):

  • SOLAS 1974: Redningsudstyr/navigationsudstyr/radioudstyr
  • MARPOL 1973: Havforurening
  • COLREGS 1972: Forebyggelse af kollisioner

  Krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr er fastsat i det seneste bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

 • Er en risikoanalyse nødvendig?

  Ja.

  Ansvaret for en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene ligger hos producenten.

  Hvis producenten vurderer, at de gældende standarder dækker alle rimelige forudseelige risici, skal producenten blot erklære dette i den tekniske dokumentation.

  Dette sikrer, at risikovurderingskravet (i bilag II, del I, modul B: EF-type- undersøgelse, punkt 3, stykke tre) er opfyldt.

  Hvis producenten vurderer, at de gældende standarder ikke dækker alle rimelige forudsigelige risici, skal producenten identificere og analysere risiciene og beskrive de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe dem. Det bemyndigede organ, der er involveret, kontrollerer, at den tekniske dokumentation omfatter en risiko vurdering.

 • Hvad skal en overensstemmelseserklæring indeholde?

  EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den modelstruktur, der er fastsat i bilag III til afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag II til dette direktiv, og den skal ajourføres.

  1. Nr. ... (unik identifikation af produktet):

  2. Navn og adresse på fabrikanten eller dennes repræsentant:

  3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes under producentens (eller installatørens) eneansvar:

  4. Erklæringens genstand (identifikation af produktet med henblik på sporbarhed. Det kan i givet fald indeholde et fotografi):

  5. Genstanden for erklæringen, der er beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante fællesskabsharmoniseringslovgivning: ..................

  6. Henvisninger til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller henvisninger til de specifikationer, for hvilke der er erklæret overensstemmelse:

  7. I givet fald det bemyndigede organ ..........

  (navn, nummer) .........

  udførte .........

  (beskrivelse af indgrebet) .........

  og udstedte certifikatet: .........

  8. For yderligere oplysninger:

  Underskrevet for og på vegne af: .............

  (udstedelsessted og -dato): ............

  (navn, stilling) (underskrift): ............

 • Hvornår skal der sættes ratmærke på produktet?

  Produktet skal ratmærkes ved afslutningen af produktionsfasen. Ratmærket efterfølges af nummeret på det bemyndigede organ, der har udstedt modul D/E eller F/G, og produktionsåret.

 • Hvordan skal ratmærket se ud?

  Ratmærket skal anbringes synligt, læseligt og uudsletteligt på skibsudstyret/produktet eller på dets typeskilt og, hvor det er relevant, indlejret i dets software. Er dette ikke muligt eller nødvendigt på grund af produktets art, anbringes det på emballagen og ledsagedokumenterne.

  Illustration

  Endvidere skal fabrikanten sikre, at produkterne er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller et andet element, som gør det muligt at identificere dem. Derudover skal fabrikanten angive navn, registreret handelsnavn eller registreret varemærke og den adresse, hvor de kan kontaktes på produktet.

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.