Du kan ansøge om at blive certificeret brandrådgiver her

Hvem kan ansøge om at blive certificeret brandrådgiver?

Du kan blive certificeret brandrådgiver, hvis


 • Du opfylder og kan dokumentere kvalifikations- og kompetencekravene i bekendtgørelsen for den relevante brandklasse, herunder:
  - Et uddannelsesniveau svarende til minimum 180 ECTS-point inden for byggeri
  - Viden om brand
  - Erfaring med design og projektering af brandforhold


 • Du har opnået tilsvarende uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-medlemsland eller EØS-lande og ønsker permanent, midlertidig eller lejlighedsvis virke som certificeret brandrådgiver.


Hvordan søger man om at blive certificeret brandrådgiver?

Du ansøger om at blive certificeret brandrådgiver ved at udfylde, underskrive og indsende et ansøgningsskema, inkl. bilag, der dokumenterer dine kvalifikationer.

Dine kompetencer bedømmes ved en multiple choice test til brandklasse 2, mens du til brandklasse 3-4 og tredjepartskontrol skal indsende et relevant projekt, som skal fremlægges og forsvares mundtligt. Hvis du ønsker at bruge PowerPoint el. lign, ved mundtlig redegørelse, skal dette aftales med DBIC på forhånd.


Sammen med ansøgningsskemaet skal du medsende

 • Uddannelsesbevis inden for byggetekniske forhold
 • Dokumentation for faglig viden om brandtekniske emner
 • Projekt, hvis der ønskes certificering til brandklasse 3 og 4 eller tredjepartskontrol. Projektet være egnet til at bedømme dine kompetencer og være i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til brandforhold


Dokumentationen skal være fyldestgørende, overskuelig og være i form af f.eks. uddannelsesdiplom, kursusbevis m.m. Såfremt du som ansøger mener at have tilstrækkelig viden om brandtekniske emner, men ikke kan dokumentere dette, kan du ved henvendelse til DBIC få mulighed for at dokumentere disse kvalifikationer gennem en bestået multiple choise test.


Øvrige krav til opfyldelse af brandklasserne fremgår af ansøgningsskemaerne.


Du kan se de formelle krav og læringsmål i nedenstående link til bekendtgørelse og vejledning 


Ansøgningsskema

Brandklasse 2

Brandklasse 3-4

TredjepartskontrolAnsøgnings- og bedømmelsessprog kan være dansk eller engelsk.


Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så send en mail til: Cert_brand@dbicertification.dk  eller udfylde kontaktformularen.

Bedømmelse af ansøgningsmateriale

DBIC vurderer, om dit ansøgningsmateriale er relevant og komplet, og om dokumentation herunder af et evt. projekt er tilstrækkelig til bedømmelse. Ansøgningsmaterialet skal dokumentere, at dine kvalifikationer og kompetencer lever op til kravene i certificeringsordningens bekendtgørelse og BR18.


Er ansøgningsmaterialet ikke fyldestgørende, vil du blive anmodet om at fremsende yderligere materiale.


DBIC nedsætter herefter et bedømmelsesudvalg, som  gennemgår din ansøgning.

Såfremt at der ikke foreligger bestået Multiple Choice test senest 3 måneder fra ansøger er indstillet til deltagelse i test, forbeholder DBI certification sig retten til at annullere ansøgningen.

Ønskes certificering på et senere tidspunkt, skal der ansøges herom på ny.

DBIC benytter sig af eksterne faglige bedømmere fra rådgiverbranchen, som vælges på baggrund af deres kompetencer, erfaring og habilitet i forhold til både ansøger og det byggeri, der indgår i bedømmelsen. Brug af eksterne bedømmere sikrer således uvildighed og eliminering af enhver interessekonflikt. 

Beslutning og certificering

På baggrund af ansøgningsmaterialet og bedømmernes indstilling besluttes det, om der er grundlag for at tildele dig certificering. Du får meddelse om, hvorvidt betingelserne for certificering er opfyldt eller ej. 

Som certificeret brandrådgiver indgår du herefter i en regelmæssig stikprøvekontrol og re-certificering for at opretholde din certificering. For brandklasse 2-4 og tredjepartskontrol er certificeringen gyldig i 5 år. 


Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.

Hvis det vurderes, at betingelserne for certificering ikke er opfyldt, gives afslag sammen med bedømmelsesudvalgets motivering for afslaget. Beslutningen kan ankes til DBI Certification.

Overblik over certificeringsprocessen

Få et samlet overblik over certificeringsprocessen – trin for trin fra ansøgning til certificering.


Recertificering og årlig kontrol

Som certificeret brandrådgiver skal du løbende vedligeholde dine kompetencer, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at kunne virke efter de gældende regler om brandforhold.


En gang om året skal du indsende en oversigt over de projekter, du har opnået byggetilladelse til i virket som certificeret brandrådgiver, og eventuel dokumentation for relevant efteruddannelse. Oversigten vil blive benyttet i forbindelse med valg af projekt for årlig kontrol af virket som brandrådgiver og i forbindelse med recertificering efter 5 år.


Årlig kontrol af virke

DBIC skal årlig udtage mindst et projekt til bedømmelse af den certificeres virke, hvortil der er opnået ibrugtagningstilladelse til. Projektet udtages fra den liste, der årlig indsendes til DBIC. Du vil blive bedt om at sende dokumentation på det pågældende projekt ind til bedømmelse af, om du har virket i henhold til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018. Skulle betingelserne for opfyldelse af bygningsreglementet ikke være opfyldt, kan suspendering eller fratagelse af certificeringen blive konsekvensen.


Recertificering

Certificerede brandrådgivere skal hvert femte år recertificeres. Ved recertificering udtager DBIC et ibrugtaget projekt til bedømmelse af den certificeredes nye kvalifikationer og kompetencer. Projektet udtages fra den liste, der årlig indsendes til DBIC. Du vil blive bedt om at sende dokumentation på det pågældende projekt ind til kontrol af, om certificeringsbetingelserne fortsat er til stede. Vurderes det, at certificeringsbetingelserne ikke er opfyldt, kan suspendering eller fratagelse af certificeringen blive konsekvensen.

Priser

Ydelse

Pris

Oprettelsesgebyr

2.810 kr.

Årligt gebyr for registrering af projekter

4.800 kr.

Certificeringsproces, brandklasse 2

12.810 kr.

Udvidet/årlig kontrol - Multiple Choice Test3.370 kr.

Gentest - Multiple Choice

1.360 kr.

Certificeringsproces, brandklasse 3-4*

58.930 kr.

Certificeringsproces, tredjepartskontrol*

64.790 kr.

Ekstraordinær sagsbehandling, ved f.eks. jobskifte

1.130 kr.

Opgradering fra brandklasse 3-4 til Tredjepart**

5.450 kr.

Årlig kontrol, brandklasse 211.500 kr.
Årlig kontrol ved yderligere projektgennemgang, brandklasse 29.260 kr.
Årlig kontrol, brandklasse 3-415.800 kr.
Årlig kontrol ved yderligere projektgennemgang, brandklasse 3-4 13.620 kr.
Årlig kontrol, tredjepartskontrol19.070 kr.
Årlig kontrol ved yderligere projektgennemgang, tredjepartskontrol 16.890 kr.

Behandling af anke

Ved en indgivelse af en anke skal der betales et ankegebyr på 1650 kr., såfremt at der er hold i anken vil ankegebyret blive refunderet.
Den videre sagsbehandling vil blive faktureret efter medgået tid, og pålægges den certificerede brandrådgiver

Behandling af klage

Medgået tid


* jf. krav i gældende BEK. Ved brug at tidligere benyttet projektbedømmelse.

Alle priser er eksklusive moms. Priserne gælder frem til recertificering. 

Priserne forudsætter, at DBI Certification modtager dokumentation for dine kvalifikationer i form af uddannelsesbeviser.


I tilfælde af at du ikke kan dokumenterer faglig vide om brandteknisk viden vil du blive indstillet til at tage udvidet MC-test.

Hvis du er i tvivl om, hvilken dokumentation der er påkrævet, eller har du spørgsmål til certificeringsprocessen, er du velkommen til udfylde denne kontaktformular . Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt og senest inden for fem hverdage.

Recertificering og stikprøvekontrol

Priser for recertificering og stikprøvekontrol vil fremgå, når vejledningen fra Bolig og planstyrelsen, der vedrører dette område, foreligger.

Fratagelse af certificering

En certificeret brandrådgiver kan fratages sin certificering, hvis betingelserne for certificering ikke længere er opfyldt. Det gælder, hvis


 • Det inden for 4 uger fra DBIC's anmodning ikke kan dokumenteres, at betingelserne for certificering er opfyldt.
 • Betingelserne for certificering ved den udførte kontrol ikke er opfyldt, f.eks. hvis projektdokumentation ikke kan indsendes, eller der ikke er indsendt dokumentation for projekter inden for det sidste år.
 • Der ikke virkes i overensstemmelse med bygningsreglementets kapitel vedr. certificerede brandrådgiveres virke, f.eks. hvis der er virket i en højere brandklasse, end certificeringen tillader.
 • DBIC på anden måde finder, at betingelserne i bekendtgørelsen ikke er opfyldt.


Ophør af certificering

En certificeret brandrådgiver har pligt til hurtigst muligt at meddele DBIC, hvis


 • betingelserne for certificering ikke længere er opfyldt (jf. gældende bekendtgørelse §§19-21 og §24)*.
 • der foreligger et ønske om at opgive sit virke.


* Se gældende bekendtgørelse her
(Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet)


Suspendering af certificering

DBIC kan beslutte, at en certificeret brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering skyldes forhold, der ikke kan lægges den certificerede brandrådgiver til last. Det gælder f.eks. ved barsel, orlov, militærtjeneste og lignende. En ny frist for opfyldelse fastsættes af DBIC. 

Indskrænkning af certificering

Certificeringens gyldighedsområde kan indskrænkes, hvis der er tale om


 • Indskrænkning efter eget ønske. Her anmoder den certificerede brandrådgiver skriftligt om at virke i en lavere brandklasse end den, vedkommende er certificeret til.
 • Indskrænkning som følge af regelmæssig kontrol eller stikprøvekontrol. Hvis det eksempelvis konstateres, at den certificerede brandrådgiver ikke har udført projekter i den højeste brandklasse, som vedkommende er certificeret til, bliver brandrådgiveren nedjusteret til en lavere brandklasse. 


Hvis den certificerede brandrådgiver ikke ønsker at blive nedjusteret til en lavere brandklasse, fratages certificeringen. Er brandrådgiveren certificeret til brandklasse 2, kan certificeringen ikke indskrænkes og vil derfor blive tilbagetrukket.


Anke og klage

Ønsker du at anke eller klage over DBI Certifications aktiviteter i forbindelse med personcertificering, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til DBI Certification på: Cert_brand@DBICertification.dk, mærket 'Personcertificering'. Ved en indgivelse af en anke skal der betales et ankegebyr på 1650 kr., såfremt at der er hold i anken vil ankegebyret blive refunderet.

Særlige behov og dispensation

Det er muligt at søge om dispensation, hvis formålet med dispensationen er at ligestille ansøger med særlige behov med andre ansøgere. Ansøger kan ikke blive fritaget for at skulle leve op til de krævede kvalifikations- og kompetencekrav.


Ansøger skal indsende en begrundet ansøgning til DBIC, som vurderer, om ansøgningen kan efterleves. Særlige behov kan f.eks. være ordblindhed eller adgangsforhold for kørestolsbrugere.

 

Sådan forløber en test

Du skal fuldføre en multiple choice test i forbindelse med din ansøgning.
Afhængig af dit uddannelses niveau skal du enten svare på 30 eller 45 spørgsmål.

Det vil fremgå ved testens afslutning om du har bestået, eller ikke bestået testen.

Upgradering fra BK 2 til BK3_4 eller tredjeparts

Der kan ikke opgraderes fra BK2 til højere brandklasser. Ønskes certificering i højere brandklasser, skal der indsende ny ansøgning. Der henvises til vores ansøgningsskema som er at finde på forsiden under ”Ansøgningsskemaer”

Ansøgning om skift til andet certificeringsorgan

Ansøgningsformularen "Ansøgning om overflytning af certificering til andet certificeringsorgan", er at finde på forsiden under ”Ansøgningsskemaer”. Forløbet er beskrevet i ansøgningsskemaet.

Upartiskhed

DBI Certification A/S har fokus på at dokumentere upartiskhed i udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med certificering af brandrådgivere.


Læs mere


Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål til din ansøgning eller til certificeringsprocessen, er du meget velkommen til at kontakte DBI Certification, ved at udfylde kontaktformularen  eller sende os en mail på Cert_brand@DBICertification.dk. Vi kontakter dig hurtigst muligt.


Ønsker du information, når der er nyt om certificeringsordningen eller vejledningerne til BR18, så tilmeld dig nyhedsmail her .


VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATIONS WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.
Vimeo LinkedIn