Du kan ansøge om at blive certificeret brandrådgiver her

Hvem kan ansøge om at blive certificeret brandrådgiver?

Du kan blive certificeret brandrådgiver, hvis


 • Du opfylder og kan dokumentere kvalifikations- og kompetencekravene i bekendtgørelsen for den relevante brandklasse, herunder:
  - Et uddannelsesniveau svarende til minimum 180 ECTS-point inden for byggeri
  - Viden om brand
  - Erfaring med design og projektering af byggeri


 • Du har opnået tilsvarende uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-medlemsland eller EØS-lande og ønsker permanent, midlertidig eller lejlighedsvis virke som certificeret brandrådgiver.


Hvordan søger man om at blive certificeret brandrådgiver?

Du ansøger om at blive certificeret brandrådgiver ved at udfylde, underskrive og indsende et ansøgningsskema, inkl. bilag, der dokumenterer dine kvalifikationer.

Dine kompetencer bedømmes ved en multiple choice-test til brandklasse 2, mens du til brandklasse 3-4 og tredjepartskontrol skal indsende et relevant projekt, som skal fremlægges og forsvares mundtligt. Hvis du ønsker at bruge PowerPoint el. lign, ved mundtlig redegørelse, skal dette aftales med DBIC på forhånd.


Sammen med ansøgningsskemaet skal du medsende

 • Uddannelsesbevis inden for byggetekniske forhold
 • Dokumentation for faglig viden om brandtekniske emner
 • Projekt, hvis der ønskes certificering til brandklasse 3 og 4 eller tredjepartskontrol, eller hvis projektet ønskes vurderet for kvalifikationer


Dokumentationen skal være fyldestgørende, overskuelig og være i form af f.eks. uddannelsesdiplom, kursusbevis m.m. Omfatter ansøgningen et projekt, skal projektet være egnet til at bedømme dine kompetencer og være i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til brandforhold.


Øvrige krav til opfyldelse af brandklasserne fremgår af ansøgningsskemaerne.


Du kan se de formelle krav og læringsmål i nedenstående bekendtgørelse og vejledning 


Ansøgningsskema

Brandklasse 2

Brandklasse 3-4

TredjepartskontrolAnsøgnings- og bedømmelsessprog kan være dansk eller engelsk.


Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så send en mail til: Cert_brand@dbicertification.dk  eller udfylde kontaktformularen .
Bedømmelse af ansøgningsmateriale

DBIC vurderer, om dit ansøgningsmateriale er relevant og komplet, og om dokumentation herunder af et evt. projekt er tilstrækkelig til bedømmelse. Ansøgningsmaterialet skal dokumentere, at dine kvalifikationer og kompetencer lever op til kravene i certificeringsordningens bekendtgørelse og BR18.

Er ansøgningsmaterialet ikke fyldestgørende, vil du blive anmodet om at fremsende yderligere materiale.

DBIC nedsætter herefter et bedømmelsesudvalg, som  gennemgår din ansøgning.

DBIC benytter sig af eksterne faglige bedømmere fra rådgiverbranchen, som vælges på baggrund af deres kompetencer, erfaring og habilitet i forhold til både ansøger og det byggeri, der indgår i bedømmelsen. Brug af eksterne bedømmere sikrer således uvildighed og eliminering af enhver interessekonflikt. 

Beslutning og certificering

På baggrund af ansøgningsmaterialet og bedømmernes indstilling besluttes det, om der er grundlag for at tildele dig certificering. Du får meddelse om, hvorvidt betingelserne for certificering er opfyldt eller ej. 

Som certificeret brandrådgiver indgår du herefter i en regelmæssig stikprøvekontrol og re-certificering for at opretholde din certificering. For brandklasse 2-4 og tredjepartskontrol er certificeringen gyldig i 5 år. 


Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.

Hvis det vurderes, at betingelserne for certificering ikke er opfyldt, gives afslag sammen med bedømmelsesudvalgets motivering for afslaget. Beslutningen kan ankes til DBI Certification.

Overblik over certificeringsprocessen

Få et samlet overblik over certificeringsprocessen – trin for trin fra ansøgning til certificering.


Recertificering og stikprøvekontrol

Som certificeret brandrådgiver er du forpligtet til at vedligeholde dine kvalifikationer. Der vil blive foretaget stikprøvekontroller af dit arbejde, og du skal recertificeres hvert femte år i brandklasse 2-4 og tredjepartskontrol.

En gang om året skal du indsende en oversigt over de projekter, du har virket i som certificeret brandrådgiver. Oversigten skal afdække, om du lever op til kravene i certificeringsordningen og vil blive benyttet i forbindelse med valg af sag for stikprøvekontrol og recertificering.

Stikprøvekontrol

DBIC skal udtage hver 10. sag i forhold til den samlede mængde af indsendte byggesager til stikprøvekontrol. Hvis det er dit projekt, der udtages til stikprøvekontrol, vil du blive bedt om at indsende dokumentation på det pågældende projekt. Skulle betingelserne for opfyldelse af bygningsreglementet ikke være opfyldt, kan suspendering eller fratagelse af certificeringen blive konsekvensen.

Recertificering

Når du skal recertificeres, udvælges et af dine projekter for at vurdere, om du stadig lever op til kravene i certificeringsordningens bekendtgørelse og BR18 vedr. den certificeredes virke. Er betingelserne opfyldt, udstedes nyt certifikat. I modsat fald, opnås ikke recertificering, og det vurderes, om der skal ske suspendering.

Priser

Oprettelsesgebyr

  2.500 kr.

Certificering brandklasse 2

12.400 kr.

Certificering brandklasse 3 – 4              

52.500 kr.

Certificering tredjepartskontrol

57.700 kr.

Årligt gebyr for registrering af projekter

4.275 kr.

Behandling af anke

Medgået tid,
maks-pris for
certificering i
pågældende brandklasse

Behandling af klage

Medgået tid


Alle priser er eksklusive moms. Priserne gælder frem til recertificering. 


Priserne forudsætter, at DBI Certification modtager dokumentation for dine kvalifikationer i form af uddannelsesbeviser. Hvis ikke du kan dokumentere dine kvalifikationer, vil vi gerne vejlede dig om, hvordan du alternativt kan dokumentere dine kvalifikationer, så de lever op til kravene. 


Hvis du er i tvivl om, hvilken dokumentation der er påkrævet, eller har du spørgsmål til certificeringsprocessen, er du velkommen til udfylde denne kontaktformular . Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt og senest inden for fem hverdage.


Recertificering og stikprøvekontrol


Priser for recertificering og stikprøvekontrol vil fremgå, når vejledningen fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, der vedrører dette område, foreligger.

Fratagelse af certificering

En certificeret brandrådgiver kan fratages sin certificering, hvis betingelserne for certificering ikke længere er opfyldt. Det gælder, hvis


 • Det inden for 4 uger fra DBIC's anmodning ikke kan dokumenteres, at betingelserne for certificering er opfyldt.
 • Betingelserne for certificering ved den udførte kontrol ikke er opfyldt, f.eks. hvis projektdokumentation ikke kan indsendes, eller der ikke er indsendt dokumentation for projekter inden for det sidste år.
 • Der ikke virkes i overensstemmelse med bygningsreglementets kapitel vedr. certificerede brandrådgiveres virke, f.eks. hvis der er virket i en højere brandklasse, end certificeringen tillader.
 • DBIC på anden måde finder, at betingelserne i bekendtgørelsen ikke er opfyldt.


Ophør af certificering

En certificeret brandrådgiver har pligt til hurtigst muligt at meddele DBIC, hvis


 • betingelserne for certificering ikke længere er opfyldt (jf. Bek. nr. 674 §§19-21 og §24)*.
 • der foreligger et ønske om at opgive sit virke.


* Se Bek.nr. 674 her


Suspendering af certificering

DBIC kan beslutte, at en certificeret brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering skyldes forhold, der ikke kan lægges den certificerede brandrådgiver til last. Det gælder f.eks. ved barsel, orlov, militærtjeneste og lignende. En ny frist for opfyldelse fastsættes af DBIC. 

Indskrænkning af certificering

Certificeringens gyldighedsområde kan indskrænkes, hvis der er tale om


 • Indskrænkning efter eget ønske. Her anmoder den certificerede brandrådgiver skriftligt om at virke i en lavere brandklasse end den, vedkommende er certificeret til.
 • Indskrænkning som følge af regelmæssig kontrol eller stikprøvekontrol. Hvis det eksempelvis konstateres, at den certificerede brandrådgiver ikke har udført projekter i den højeste brandklasse, som vedkommende er certificeret til, bliver brandrådgiveren nedjusteret til en lavere brandklasse. 


Hvis den certificerede brandrådgiver ikke ønsker at blive nedjusteret til en lavere brandklasse, fratages certificeringen. Er brandrådgiveren certificeret til brandklasse 2, kan certificeringen ikke indskrænkes og vil derfor blive tilbagetrukket.


Anke og klage

Ønsker du at anke eller klage over DBI Certifications aktiviteter i forbindelse med personcertificering, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til DBI Certification på: Cert_brand@DBICertification.dk, mærket 'Personcertificering'.

Særlige behov og dispensation

Det er muligt at søge om dispensation, hvis formålet med dispensationen er at ligestille ansøger med særlige behov med andre ansøgere. Ansøger kan ikke blive fritaget for at skulle leve op til de krævede kvalifikations- og kompetencekrav.


Ansøger skal indsende en begrundet ansøgning til DBIC, som vurderer, om ansøgningen kan efterleves. Særlige behov kan f.eks. være ordblindhed eller adgangsforhold for kørestolsbrugere.

 

Eksempler på spørgsmål til multiple choice test

Spørgsmål til hjemmeside (middel– BR18)

En bygning indrettes til kollegie med 48 lejemål. De studerende kan frit leje deres værelse ud om sommeren uden yderligere foranstaltninger. Bygningen har gulv i øverste etage 9,5 m over terræn i det fri. Bygningen har en parkeringskælder, der er to etager under terræn. Hvilken risikoklasse indplaceres bygningen i?


 1. Ét
 2. To
 3. Tre
 4. Fire (BR 18, kap. 5, § 86)


Spørgsmål til hjemmeside (let - Bilag 3 – kontorer mv)

Hvilken brandmodstandsevne skal en dør mellem et storrumskontor og en flugtvejstrappe mindst have, når gulv i øverste etage er 15 m over terræn?


 1. Dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]
 2. Dør klasse E 60-C [F-dør 60]
 3. Dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30] (2.3.5.1)
 4. 4. Dør klasse E 30-C [F-dør 30]

Upartiskhed

DBI Certification A/S har fokus på at dokumentere upartiskhed i udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med certificering af brandrådgivere.


Læs mere


Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål til din ansøgning eller til certificeringsprocessen, er du meget velkommen til at kontakte DBI Certification, ved at udfylde kontaktformularen  eller sende os en mail på Cert_brand@DBICertification.dk. Vi kontakter dig hurtigst muligt.


Ønsker du information, når der er nyt om certificeringsordningen eller vejledningerne til BR18, så tilmeld dig nyhedsmail her .


Overblik over certificeringsprocessen


________________________________Hør webinar om ansøgningsprocessen til at blive certificeret brandrådgiver:


Brandklasse 2


Brandklasse 3+4


________________________________


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ikke færdige med alle vejledninger til Bygningsreglementet (BR18).


Derfor har de udsendt en QA, der fortæller, hvordan du skal forholde dig, indtil vejledningerne foreligger.


Læs mere


________________________________Danaks akkreditering af DBI Cetification for at certificere brandrådgiver

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION'S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret.
Vimeo LinkedIn